Εκτύπωση

Αθήνα 1/11/2004
Αριθ. Πρωτ.: 1086595/11220/Β0012

ΠΟΛ . 1109
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη: ....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Ορίζουμε όπως ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων.
3. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


ΔΗΛΩΣΗ
Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων
( άρθρου 38 N . 3259/2004 )


 

Του Δηλούντος Πιστωτ. Ιδρύματος

Επωνυμία:………………………………………….........................................

Διεύθυνση: Πόλη ………………..οδός..………………………αριθ………

Τηλ:……………….............................................................................................

 

Ποσό εισαχθέντων κεφαλαίων κατά το μήνα……………….. έτους ………

……………

Φόρος 3% ……………………………………………………………………...

……………

Προσαύξηση λόγω εκπροθέσμου…………………………………...

……………

ΣΥΝΟΛΟ……………………………………...................................

……………

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αθήνα, ……………………...
Ο ΔΗΛΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επώνυμο:……………………………
Όνομα:……………………………….
Δ/νση:………………………………..
Α.Φ.Μ.:………………………………
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:…………………….
Αριθ. μητρ. άσκ. επαγγ.:…………...
Κατηγορία αδείας:…………………..

Αθήνα, ……………………...
Ο ΔΗΛΩΝ

 

Βεβαιώθηκε

Παραλήφθηκε την ……………

Α.Χ.Κ………………………

Τριπλοτύπου
Είσπραξης

Αριθμός…………..

 

Ημερομηνία………………

 

Ποσό……………..

………………………..200

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Ο Ενεργήσας την Βεβαίωση

Ο Διαχειριστής

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5003