Εκτύπωση

Αθήνα 07/09/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1190

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4002/2011.

Με βάση τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011), δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, στους υπόχρεους - επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβώς καταστάσεις και ισοζύγια των παρ. 1 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2009, εφόσον οι υπόψη καταστάσεις και ισοζύγια υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2011.
Ενόψει των προαναφερομένων και με αφορμή ερωτήματα που ανέκυψαν αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, καθώς και με τον τρόπο υποβολής των εν λόγω συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του υπόψη νόμου, οι διατάξεις της περ. α΄ του ιδίου άρθρου δεν έχουν εφαρμογή, στις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή και την ανακριβή υποβολή στοιχείων για διασταύρωση των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. και για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί οι σχετικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (22.8.2011).
Συνεπώς δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.
2. Περαιτέρω, η υποβολή, με βάση τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011, των αρχικών ή συμπληρωματικών συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μπορεί να γίνει μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου-επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού πρόσωπου) χειρόγραφα ή με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής των υπόψη καταστάσεων (για όσους υπέβαλλαν τα υπόψη στοιχεία με ηλεκτρονικό μέσο).
Αναλυτικότερα:

α) Για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μέχρι και τη χρήση 2003, η υποβολή των υπόψη συγκεντρωτικών καταστάσεων, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τον τρόπο τήρησης των βιβλίων του Κ.Β.Σ. από τον υπόχρεο, κατά το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής των υπόψη στοιχείων, ήτοι χειρόγραφα (και προαιρετικά με ηλεκτρονικό μέσο) επί χειρόγραφης τήρησης των βιβλίων ή με ηλεκτρονικό μέσο, υποχρεωτικά, επί μηχανογραφικής τήρησης αυτών. Στην περίπτωση της υποβολής τους με ηλεκτρονικό μέσο, υποβάλλονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΠΟΛ. 1271/12.12.2002.
Κατ΄ εξαίρεση, οι υπόχρεοι που τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μηχανογραφικά προαιρετικά, μέχρι και τη χρήση 2002, μπορούν να υποβάλλουν τις υπόψη καταστάσεις, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χειρόγραφα.
β) Για τις χρήσεις 2004 έως και 2009, όλοι οι υπόχρεοι - επιτηδευματίες θα υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τις εγκύκλιους ΠΟΛ. 1271/12.12.2002 (χρήσεις 2004 έως και 2005) και ΠΟΛ. 1157/28.12.2005 (χρήσεις 2006 έως και 2009).

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3481