Εκτύπωση

Αθήνα 14/01/2005
Αρ. Πρωτ.: 1002957/14Π.&Ε.Φ.
ΠΟΛ. 1004

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της απόφασης Δ 174167/19-10-04 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τη Δ 174167/19-10-04 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1562119-10-04 και με την οποία καθορίζονται από Ιανουαρίου 2005, τα τέλη, δημοσίευσης και οι τιμές πώλησης και συνδρομής των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο.
 

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας που εμφανίζει αναλυτικά τα τέλη δημοσίευσης, τα τέλη χαρτοσήμου και τις λοιπές επιβαρύνσεις για τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο της ανακοίνωσης καταχώρισης ανώνυμης εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και E.Π.E. και ο οποίος αντικαθιστά τον όμοιο πίνακα που είχε σταλεί πριν την ανωτέρω αύξηση με την, 1002253/23/ΠΟΛ.1002/Τ.&Ε.Φ/13-1-04 εγκύκλιό μας.

ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα τέλη δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.Α.Ε. E.Π.E.) σύμφωνα με την Δ174167/19-10-04 Απόφαση ταυ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) τεύχος Β΄ με αριθμό 1562/19-10-04 καθορίζονται σε 470 ΕΥΡΩ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το διπλότυπο είσπραξης που θα εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ., θα περιλαμβάνει τα εξής ποσά, όσον αφορά τέλη χαρτοσήμου και λοιπές κρατήσεις:

 

1ΚΑΕ 2531 (2531 (Tέλη δημοσίευσης Απόφ. Δ 174167/19-10-04 ΥΠ. ΕΣ.Δ.ΔΑ)ΕΥΡΩ 470,00
2ΚΑΕ 1229 (Χαρτόσημο Αρ. 15ε παρ. 2 ΚΤΧ) 470 Χ 3%ΕΥΡΩ 14,10
3ΚΑΕ 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ & Ν. 4435/1964 άρ. 6 παρ. 1) 14,10 Χ 20%ΕΥΡΩ 2,82
4ΚΑΕ 3512 CTΑΠΕΤ Ν. 1878/44) 470 Χ 5%ΕΥΡΩ 23,50
5ΚΑΕ 1229 (Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1) χαρ/μο 23,5 X 2%ΕΥΡΩ 0,47
6ΚΑΕ 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1) 0,47 Χ 20%ΕΥΡΩ 0,09
7ΚΑΕ 3531 (Αρ. 29 Ν. 2339/95 Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου) 470 Χ 7%ΕΥΡΩ 32,90
8ΚΑΕ 1229 (Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1) 32,90 Χ 2%ΕΥΡΩ 0,66
9ΚΑΕ 1228 (Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1Γ ΟΓΑ χαρ/μου & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1) 0,66 Χ 20%ΕΥΡΩ 0,13
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥΕΥΡΩ 544,67
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6150