Εκτύπωση

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1099834/859/0015
ΠΟΛ. : 1272 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:...
κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Στην παράγραφο 1 της 1084982/616/0015/ΠΟΛ.1241/22-10-2002 (ΦΕΚ 1386/Β') απόφασής μας, προστίθεται νέα περίπτωση 1.8, ως εξής:
"1.8. Για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου και τη διευκόλυνση εφοδιασμού της αγοράς με τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης να εκδίδουν μέχρι 30.6.2003 θεωρημένες χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες αποδείξεις για τις πωλήσεις πετρελαίου (κίνησης - θέρμανσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1007293/36/0015/ΠΟΛ.1021/22-1-1997 (ΦΕΚ 44/Β') απόφαση. Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ως άνω δυνατότητα παρέχεται μέχρι 31.8.2003.
Κατ' εξαίρεση, για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες, κατά περίπτωση, από τις ήδη λειτουργούσες στα πρατήρια υγρών καυσίμων φορολογικές ταμειακές μηχανές του ν.1809/1988."

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5911