Εκτύπωση

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2002
ΠΟΛ: 1258 / Ως Π.Δ.

Αριθμ.Πρωτ.:1093833/721/0015

 
ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α'), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:..........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Εντάσσουμε από 1.1.2003 στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα).
2. Οι ως άνω φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 (2.2), 7 και 13 της με αριθμ. πρωτ. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9-10-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φορητοί Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί - ΦΦΗΜ).
3. Όσοι από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, δεν μπορέσουν να προμηθευτούν εγκεκριμένο τύπο ΦΦΗΜ μέχρι την 1.1.2003, υποχρεούνται έως την ημερομηνία αυτή (έναρξη της υποχρέωσης χρήσης ΦΦΗΜ), να έχουν παραγγείλει στον κατασκευαστή, τον εγκεκριμένο τύπο ΦΦΗΜ που επιθυμούν, για την αποφυγή των συνεπειών λόγω μη έγκαιρης συμμόρφωσής τους. Η παραγγελία του ΦΦΗΜ αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦΗΜ και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 1-3-2003. Μέχρι την παράδοση του ΦΦΗΜ από τον κατασκευαστή στον υπόχρεο επιτηδευματία, ο τελευταίος υποχρεούται και μόνο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως και 28.2.2003, εφόσον διαθέτει δελτίο παραγγελίας, να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης από αθεώρητο στέλεχος με τήρηση ενιαίας αρίθμησης. Ο κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεσή του Φ.Φ.Η.Μ., για πώληση.
4. Από 1.1.2003 ή 1.3.2003 κατά περίπτωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1809/1988 και του ν.2523/1997, σε όσους από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, δεν εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρούσας.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 9075