Εκτύπωση

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2002
Αρ.Πρωτ.: 1059406/10553/Β0012

ΠΟΛ.: 1237

ΘΕΜΑ: Οι μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. που έχουν προέλθει από μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων πριν από την έκδοση της 1033549/10290/Β0012/ΠΟΛ.1132/18.4.2002 διαταγής μας, θεωρείται ότι έχουν συσταθεί νόμιμα.

Σε συνέχεια της 1033549/10290/Β0012/ΠΟΛ.1132/18.4.2002 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την πιο πάνω εγκύκλιό μας, η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης δεν είναι εφικτή ούτε με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 αλλά ούτε και με τις γενικές διατάξεις του Ν.3190/1955, καθόσον η μετατροπή αυτή δεν προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων αυτών και περαιτέρω, γιατί η μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί μόνο να συσταθεί εξαρχής ή να καταστεί μονοπρόσωπη λόγω αποχώρησης των λοιπών εταίρων από υπάρχουσα ΕΠΕ και όχι να προέλθει από μετατροπή άλλης μορφής επιχείρησης.
2. Από τηλεφωνήματα που έχει λάβει η υπηρεσία μας μετά την έκδοση της πιο πάνω εγκυκλίου μας προκύπτει, ότι πολλές ατομικές επιχειρήσεις έχουν ήδη μετατραπεί σε μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ή με τις γενικές διατάξεις του Ν.3190/1955, παρά το γεγονός ότι οι μετατροπές αυτές δεν ήταν εφικτές. Όμως, οι μονοπρόσωπες αυτές ΕΠΕ έχουν ήδη λάβει ΑΡΜΑΕ από τις αρμόδιες αρχές (Νομαρχίες κ.λπ.), έχουν θεωρήσει βιβλία και στοιχεία από τις αρμόδιες ΔΟΥ και διεξάγουν όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό δραστηριότητες τους, εκδίδοντας και λαμβάνοντας παραστατικά (τιμολόγια κ.λπ.), με τον ΑΦΜ που τους έχει, χορηγήσει, η Φορολογούσα Αρχή. Δηλαδή, οι εταιρίες αυτές υφίστανται και λειτουργούν «εν τοις πράγμασι» όχι μόνο με υπαιτιότητα των φορέων τους, αλλά και μετά από παραλείψεις της ίδιας της Πολιτείας.
3. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και για λόγους Χρηστής Διοίκησης με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 1033549/10290/Β0012/ΠΟΛ.1132/18.4.2002 εγκύκλιό μας θα έχουν εφαρμογή από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης της και παράλληλα, θα αναγνωρίζονται ως νόμιμες όσες μετατροπές ατομικών επιχειρήσεων σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ έχουν γίνει μέχρι και 18 Απριλίου 2002.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μετατροπές ατομικών επιχειρήσεων σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ που ενδεχόμενα έχουν γίνει και με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 9207