Εκτύπωση

Αθήνα, 18 Απριλίου  2002
Αρ.Πρωτ.: 1033549/10290/Β0012

ΠΟΛ.: 1132

 

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ΔΕΝ έχουν εφαρμογή σε μετατροπή ατομικής επιχειρήσεις σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

 

Μετά από γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.1297/1972, οι διατάξεις του νομοθετήματος αυτού εφαρμόζονται επί μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας καθώς και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σ’ αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
2. Με τις διατάξεις του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης προβλέπεται η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 51), καθώς και η μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 53). Αντίθετα, δεν προβλέπεται η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του ν.3190/1955, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ.279/1993, ορίζεται, ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνεται ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι κατά τα λοιπά στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ίδιου νόμου.
4. Από τις πιο πάνω διατάξεις του ν.3190/1955, προκύπτει, ότι Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να προέλθει από μετατροπή ατομικής επιχείρησης καθόσον δεν είναι εφικτή ως μη προβλεπόμενη, ούτε η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης γενικά.
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η μετατροπή με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι καταχρηστική ως μη προβλεπόμενη και από τις διατάξεις του νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Επομένως, για να ήταν εφικτή και η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού θα έπρεπε, να ορίζεται ρητά σε αυτόν.
6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο, πάνω συνάγεται, ότι η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης δεν είναι εφικτή ούτε με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972 αλλά ούτε και με τις γενικές διατάξεις του ν.3190/1955.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 8364