Εκτύπωση

Αθήνα 23/09//2005
Αρ. Πρωτ.: 1090006/11166/Β0012

ΠΟΛ. 1125

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

 

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.
 

Αποφασίζουμε


1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών που ορίζονται από την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/05.08.2005 Απόφαση και αφορούν ειδικά τις διαχειριστικές περιόδους 2005 και 2006, ως ακολούθως:

α. Για τη διαχειριστική περίοδο 2005 (1/1 - 31/12/2005), καθώς και για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν ή θα αρχίσουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντός του έτους αυτού, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2005.
β. Για τις διαχειριστικές περιόδους που θα αρχίσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2006, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2005.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 7034