Εκτύπωση

Αθήνα 03/10/2005
Αρ. Πρωτ.: 1081051/5790/898/Β0014

ΠΟΛ. 1129

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2004 στους αγρότες.

 

Έχοντας υπόψη : ......

κ.λ.π.
 

Αποφασίζουμε


Παρατείνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2005 την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2004.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 7553