Εκτύπωση

Αθήνα, 30/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 2082

ΘΕΜΑ: Προσαύξηση περιουσίας (άρθ. 48§3 του Ν. 2238/1994 και άρθ. 21§4 του Ν. 4172/2013)- σε περίπτωση που το μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγουμένων ετών υπερκαλύπτει τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων, τότε ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα αποταμίευσης και διακράτησης μετρητών ανά χείρας και δύναται να καταθέσει μετρητά με μεταγενέστερες πιστώσεις στην τράπεζα, χωρίς αυτό να συνιστά αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας του, ενώ το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στη φορολογική αρχή, η οποία πρέπει να αποδείξει και να τεκμηριώσει ότι οι εν λόγω πιστώσεις μετρητών αφορούν προσαύξηση περιουσίας ή ότι προέρχονται από άλλη πηγή εισοδήματος.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 225