Εκτύπωση

Αθήνα 03/10/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2176

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών α) Γ6/49808/1516/06.10.2020 «Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» και β) 65019/12.10.2020 «Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» εγκυκλίων οδηγιών του.

 

Κοινοποιούμε τις ως άνω εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ενημέρωσή σας και την, κατά λόγω αρμοδιότητας, εφαρμογή.
Λόγω της ύπαρξης σοβαρού τεχνικού προβλήματος στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπ.Υ.Με., επιτρέπεται για την αντιμετώπιση της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης, η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και λεωφορείων, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική (α) κοινοποιούμενη εγκύκλιο.
Ειδικότερα, για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας και εισφορών, για την έκπτωση από τέλη κυκλοφορίας λόγω ακινησίας και για την χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής από τέλη κυκλοφορίας, για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στις κοινοποιούμενες εγκυκλίους, οι Υπηρεσίες θα αναγνωρίζουν τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα δικαιολογητικά των Περιφερειακών Δ/νσεων Μεταφορών μέχρι την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 258