Εκτύπωση

Αθήνα 01/09/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2143

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128/30.06.2020).

 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128/30.06.2020) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιείται η παράγραφος 4α του άρθρου 29 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του διαμετακομιστικού εμπορίου και αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, με την παρ.4α του άρθρου 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα θεσμοθετήθηκε ένα ευνοϊκό καθεστώς ώστε μη εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια εταιρείες που πραγματοποιούν εισαγωγές υψηλής ετήσιας αξίας να χρησιμοποιούν την χώρα μας ως βάση για την διακίνηση εμπορευμάτων τους σε χώρες της Ε.Ε και άλλες διεθνείς αγορές με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ εισαγωγής αφού το σύνολο σχεδόν των εμπορευμάτων αυτών προορίζονται για ξένες αγορές.

Κατ' αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται οι μεγάλοι λιμένες της χώρας και οι υποδομές τους ως σημεία εισόδου των εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, αποθηκευτικοί χώροι, μεταφορικά μέσα και υποδομές του εθνικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου ενώ παράλληλα εισπράττονται και οι προβλεπόμενοι δασμοί κατά την εισαγωγή των αγαθών αυτών.
Οι μη εγκατεστημένες στη χώρα μας εταιρείες απολαύουν των ανωτέρω προνομίων μέσω απόκτησης σχετικής άδειας η οποία εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε με τους όρους και τη διαδικασία της ΠΟΛ.1126/2013 Α.Υ.Ο κατόπιν ελέγχου αυστηρών κριτηρίων αξιοπιστίας όπως ιστορικό συμμόρφωσης, χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα κ.λ.π. 
Με την κοινοποιούμενη διάταξη το ετήσιο όριο υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται σε 4οεκατ.ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του έτους ένταξης των ενδιαφερομένων στο καθεστώς, προκειμένου να ανταποκρίνεται στη δυναμική των επιχειρηματικών ομίλων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας στον τομέα των εισαγωγών.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 371