Εκτύπωση

Αθήνα 15/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2090

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων»

 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ.πρωτ. Α.1119/20-05-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 2138 Τεύχος Β ́, με ΑΔΑ: 9ΠΚΔ46ΜΠ3Ζ-ΟΓ7 και ισχύει από 03-06-2020.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης προβλέπεται ότι:

 

1. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός. 

2. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός του μηνός Ιουνίου 2020.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 314