Εκτύπωση

Αθήνα 10/11/2006
ΥΠΟΙΚ. 1099796


ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

 

Για την διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων  της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2005, παρατείνουμε το χρόνο υποβολής των καταστάσεων αυτών, που είχε οριστεί με την Α.Υ.Ο.Ο.1085960/677/0015/2 ΠΟΛ. 1116/29-09-06, μέχρι την 15/12/2006, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5574