Εκτύπωση

Αθήνα 05/09/2006
ΥΠΟΙΚ. 1075146/892/0006Δ


ΘΕΜΑ: Περί της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης και της επισημειωματικής πράξης, κατά τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

 

Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το έγγραφο αυτό:

1.- Ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης, άρα και ημερομηνία διεκπεραίωσης υπόθεσης, είναι αυτή της υπογραφής της από τον εκδότη της και όχι η ημερομηνία διακίνησης εξερχόμενου εγγράφου από την αρμόδια, γι’ αυτό, Υπηρεσία.
2.- Η επισημειωματική πράξη, που γίνεται στο σώμα του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, κατά τη διαδικασία της επικύρωσής του (παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2690/1999- ΦΕΚ 45/Α΄, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005- ΦΕΚ 138/Α΄), από το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης, τίθεται σε σημείο του φωτοαντιγράφου, αντίστοιχο με εκείνο, όπου και στο πρωτότυπο έγγραφο υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του περιεχομένου των εγγράφων τους ή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή βεβαιώσεων από τους πολίτες, μπορούν να αποφασίζουν για εκείνες τις κατηγορίες των εγγράφων (όταν έχουν περισσότερες από μια σελίδες), για τις οποίες θα πρέπει να τίθεται η στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα και στις ενώσεις των σελίδων των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3341