Εκτύπωση

Αθήνα 18/07/2006
Αρ. Πρωτ.:  1066837

ΠΟΛ. 1095
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (χρήσης 2005)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:...

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Εγκρίνουμε τη μείωση του καθαρού εισοδήματος ανά στρουθοκάμηλο (μητέρα) που αναφέρεται στην 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ. 1046/15.3.2006 απόφαση έγκρισης των πινάκων του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (με α.α καταχώρησης 200), κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τόσο της μέσης τιμής πεδινής ζώνης όσο και των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών των νομών για τους οποίους έχουν προσδιοριστεί τιμές.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6540