Εκτύπωση

Αθήνα 30/06/2006
Αρ. Πρωτ.:  1061705

ΠΟΛ. 1089
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1

Η προθεσμία, η οποία ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης 1031379/178/35/0014/ ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 , παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και 31.10.2006.
 

¶ρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4502