Εκτύπωση

Αθήνα 25/05/2006
ΥΠΟΙΚ. 1047385/542/0006Δ


 

ΘΕΜΑ: Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδότησης, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).

1. Με αφορμή σχετικά ερωτήματα Υπηρεσιών του Υπουργείου και πολιτών, που υποβάλλονται στη Διεύθυνσή μας και αφορούν στο παραπάνω θέμα, διευκρινίζουμε ότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», η εν λόγω Σύμβαση «εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους».
β) Ως δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου, θεωρούνται μεταξύ των άλλων και οι επικυρώσεις (βεβαιώσεις, θεωρήσεις) υπογραφής, που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (περίπτωση δ΄).
Συνεπώς, η επικύρωση υπογραφής που έχει τεθεί σε εξουσιοδότηση (ιδιωτικό έγγραφο) περιλαμβάνεται στην κατηγορία των δημόσιων εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 1497/1984 και χρήζει επισημείωσης, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, χορηγείται από τις αρχές που έχουν ορισθεί προς τούτο.
γ) Εφόσον τα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 1497/1984 (κατά συνέπεια και οι επικυρώσεις υπογραφών επί εξουσιοδοτήσεων), φέρουν την επισημείωση (Apostille) γίνονται δεκτά μεταξύ του Κράτους που τα έχει συντάξει και των κρατών-μελών της Σύμβασης (συνεπώς και από την Ελλάδα), που δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχωρήσεως του Κράτους αυτού στη Σύμβαση (άρθρο 12). Για τα Κράτη, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.

2. Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας στέλνουμε συνημμένα, φωτοαντίγραφα:

α) του αριθ. 19887/4.5.2006 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) και της προσαρτημένης σε αυτό κατάστασης Κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, μέχρι σήμερα, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, με αφορμή τη διερεύνηση συγκεκριμένης περίπτωσης και
β) του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄).

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4505