Εκτύπωση

Αθήνα 22/10/2014
Αρ. πρωτ.: 334


ΘΕΜΑ:
Δημόσια έσοδα – Εταιρείες ανώνυμες – Προσκόμιση ή μη εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης επιδικασθείσας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελλ. Δημοσίου, επί αγωγής – Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3068/2002, όπως τροποποιημένο ισχύει – Άρση ή μη επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.

 

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : α) Για την καταβολή (από το Δημόσιο) του αμετακλήτως επιδικασθέντος ποσού κεφαλαίου του ιστορικού του ερωτήματος, δεν προκύπτει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3068/2002, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012. β) Δεν συντρέχει περίπτωση απάντησης στο β’ υποερώτημα, δεδομένου ότι δι’ αυτού και χωρίς επίκληση νεώτερων στοιχείων, ζητείται επανεξέταση, αρμοδίως γενομένης αποδεκτής και ως εκ τούτου δεσμευτικής για τη Διοίκηση, Γνωμοδότησης υπ’ αριθμ. 466/2012. γ) Δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση άρσης των επιβληθεισών σε βάρος των Π.Η. και Χ.Η. και εις χείρας τρίτων αναγκαστικών κατασχέσεων, οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3068/2002Α1, Ν 3068/2002Α4Π1, ΝΔ 356/1974Α2Π2, ΝΔ 356/1974Α2Π3, Ν 2717/1999Α81, Ν 2717/1999Α88, Ν 2717/1999Α196, Ν 2717/1999Α217, Ν 2717/1999Α219, Ν 2717/1999Α226, Ν 2717/1999Α285, Ν 4072/2012Α326Π5

 


 


Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 1315