Εκτύπωση

Αθήνα 12/10/2016
Αρ. πρωτ.: 254


ΘΕΜΑ:
Επιβολή κατάσχεσης, κατά τον ΚΕΔΕ, στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου, θετική δήλωση αυτού και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους της κατασχούσας Δ.Ο.Υ. επιστροφή του κατατεθέντος ποσού στο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που αυτό προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση με την επίκληση πλάνης, ως προς το πρόσωπο του καθ’ ού η κατάσχεση προσώπου.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Σε περίπτωση επιβολής νόμιμης κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου την οποία ακολουθεί εμπρόθεσμη θετική δήλωση και απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της κατασχούσας Δ.Ο.Υ. επιστροφή του αποδοθέντος ποσού, στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, εάν αυτό, μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας και την καταβολή, προβεί σε αρνητική δήλωση, επικαλούμενο ότι η προηγούμενη θετική δήλωση οφείλεται σε πλάνη του, ως προς το πρόσωπο του καθ’ ού η κατάσχεση προσώπου, καθότι η μεταγενέστερη αυτή δήλωση, επέχουσα θέση ολικής ανακλήσεως της αρχικής της θετικής δηλώσεως, θεωρείται κατά το νόμο ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και ανίσχυρη, διότι η αρχική δήλωση, ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, δεν υπόκειται σε ανάκληση, έχει δε ως συνέπεια να θεωρείται ότι οφείλει στο Δημόσιο την απαίτηση, για την οποία είχε προβεί σε θετική δήλωση (ομοφ.).
Διατάξεις : ΝΔ 356/1974Α30, ΝΔ 356/1974Α30Α, ΝΔ 356/1974Α30Β, ΝΔ 356/1974Α32, ΝΔ 356/1974Α33, ΚΠΟΛΔΑ989

 


Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 1399