Εκτύπωση

Αθήνα 02/10/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1216

ΘΕΜΑ: Παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."» (Β’ 3976), προθεσμίας.

 

Άρθρο 1

 

Για όσες περιπτώσεις αεροδρομίων δεν έχει καταστεί δυνατή η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ2016/1-12-2016 (Β’ 3976) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξαιρετικά και μόνο λόγω μη έγκαιρης παραχώρησης ή χωροθέτησης από τις αρμόδιες αρχές, των απαραίτητων χώρων της εγκατάστασης, η προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, παρατείνεται έως 30/6/2021.

 

 

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 74