Εκτύπωση

Αθήνα 30/09/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1365

ΘΕΜΑ:
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει.

 

Η προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98 - 109 του ως άνω νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 7.10.2019.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 385