Εκτύπωση

Αθήνα 10/06/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1217

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.

 

Καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο:

 

Άρθρο 1
Παροχή στοιχείων προς τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)


1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) υποβάλλει εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) το σύνολο των υπαρχόντων στοιχείων του μητρώου αδειών φυσικού αερίου και του μητρώου χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. και σε μηνιαία βάση εφεξής τις μεταβολές των στοιχείων των μητρώων αυτών.
2. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και οι λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4001/2011, υποβάλλουν στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους Χρήστες Μεταφοράς και Χρήστες Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, του Ν. 4001/2011 και στις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ακολούθως:

α) τα στοιχεία των Χρηστών Μεταφοράς και Χρηστών Διανομής φυσικού αερίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον η επωνυμία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών,
β) τα στοιχεία που αφορούν στις κατανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου που μετρήθηκαν ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ανά Χρήστη Μεταφοράς ή Χρήστη Διανομής,
γ) τα στοιχεία που αφορούν στις μετρηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

3. Προμηθευτής φυσικού αερίου που προμηθεύει καταναλωτή ο οποίος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οφείλει να υποβάλλει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύει ανά μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του.
Σε περίπτωση που μη διασυνδεδεμένος καταναλωτής φυσικού αερίου προμηθεύεται φυσικό αέριο χωρίς τη μεσολάβηση άλλου κατόχου άδειας προμηθείας και το καταναλώνει αποκλειστικά για δική του χρήση, οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του, σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύεται.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα.

 

 

 

Άρθρο 2
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011) «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο».
2. Για παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β/22.9.2011).

 

 

 

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.7.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 232