Εκτύπωση

Αθήνα 22/04/2019
Αρ. πρωτ.: 1060692


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού («κράτη ΑΚΕ»), τα οποία εφαρμόζουν ΣΟΕΣ, άλλων κρατών ΑΚΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών CARIFORUM, των κρατών του Ειρηνικού και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής

 

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. 50010408/841/10.03.2009 ΔΥΟΟ (Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών CARIFORUM).
2) Η με αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5030508 ΕΞ2010/19.07.2010 ΔΥΟ (Ενδιάμεση Προτιμησιακή Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών του Ειρηνικού).
3) Η με αριθ. πρωτ. Δ17Γ5041417ΕΞ2013/11.11.2013 ΔΥΟ [Παροχή οδηγιών επί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ)].

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2019/C 69/02, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 69/22.2.2019.
Στα πρωτόκολλα καταγωγής των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και των κρατών CARIFORUM (κοινοποίηση με την αριθ. 1 σχετική), των κρατών του Ειρηνικού (κοινοποίηση με την αριθ. 2 σχετική) και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ) (κοινοποίηση με την αριθ. 3 σχετική), προβλέπεται σώρευση της καταγωγής στην ΕΕ.
Η σώρευση επιτρέπει στους εξαγωγείς της ΕΕ, βάσει των προβλεπόμενων όρων σε κάθε συμφωνία, να ενσωματώνουν στα προϊόντα που εξάγουν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προτιμησιακών συμφωνιών, ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ, άλλων κρατών ΑΚΕ ή ΥΧΕ, σαν να ήταν ύλες καταγωγής ΕΕ καθώς και να θεωρούν τις επεξεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε κράτος ΣΟΕΣ, σε άλλα κράτη ΑΚΕ ή στις ΥΧΕ σαν να έχουν πραγματοποιηθεί στην ΕΕ.

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η σώρευση αυτή, πέραν των ειδικών προϋποθέσεων που
προβλέπονται σε κάθε πρωτόκολλο καταγωγής, θα πρέπει η ΕΕ να έχει συνάψει διακανονισμό ή συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με τις εκάστοτε χώρες και εδάφη που να εγγυάται την ορθή εφαρμογή της σώρευσης και να έχει παράσχει στα κράτη ΣΟΕΣ λεπτομέρειες για τις εν λόγω συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας.
Στην κοινοποιούμενη ανακοίνωση απαριθμούνται τα κράτη ΑΚΕ και οι ΥΧΕ με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει σχετικούς διακανονισμούς ή συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας.

Επιπρόσθετα, η ΕΕ έχει κοινοποιήσει δεόντως τις λεπτομέρειες των εν λόγω συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας στα κράτη CARIFORUM, στα κράτη του Ειρηνικού και στα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής.
Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η ΕΕ πληροί τις διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στα πρωτόκολλα καταγωγής των συμφωνιών με τα κράτη CARIFORUM, τα κράτη του Ειρηνικού και τα κράτη ΑΜΑ.

Ως αποτέλεσμα, από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης (22.02.2019) είναι δυνατόν να εφαρμόζεται στην ΕΕ η σώρευση με τις χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στην ανακοίνωση, η οποία προβλέπεται στα πρωτόκολλα καταγωγής των συμφωνιών με τα κράτη CARIFORUM, τα κράτη του Ειρηνικού και τα κράτη ΑΜΑ, με την προϋπόθεση τήρησης και των λοιπών όρων κάθε πρωτοκόλλου καταγωγής, ήτοι ότι οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής κατ΄εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το κάθε πρωτόκολλο καταγωγής.
Η κοινοποιούμενη ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα των σχετικών πρωτοκόλλων καταγωγής ήτοι:

i) το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου Ι της ΣΟΕΣ ΕΕ - CARIFORUM,

ii) το άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου ΙI της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ΕΕ Ειρηνικού και

iii) το άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου Ι της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ΑΜΑ - ΕΕ.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 228