Εκτύπωση

Αθήνα 11/05/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1088

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφο της με αριθ. ΝΣΚ 124/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Με την εν λόγω Γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα κάτωθι:

1. Η επιβληθείσα με το άρθρο 39 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268) επιβάρυνση στα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε όλες τις μορφές που έλαβε διαχρονικά με τις τροποποιήσεις της ως άνω διάταξης, αποτελεί φόρο, δεδομένου ότι επιβάλλεται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου για την εκτέλεση κοινωνικού σκοπού, εντασσομένου στη σφαίρα του δημοσίου συμφέροντος και δεν αντικρίζεται υπό ειδικής ή αμέσου οικονομικής αντιπαροχής του φορέως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, η επιβάρυνση αυτή αποτελεί, κατά τη φύση της, ειδικό φόρο επί των συναλλαγών, του οποίου το υποκείμενο, η κατηγορία των βαρυνόμενων συναλλαγών και ο συντελεστής καθορίζονται από τη προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 39 παρ.1 του Ν. 2963/2001 (βλ. ad hoc ΔΕΑ 290-291/2016, ΔΕΠ 606-607/2016, ΔΕΑ 1694-1695/2015, ΔΕΤριπ 67/2015, ΔΕΑ 2781/2013 κ.λ.π).
2. Ενόψει της φύσεως της συγκεκριμένης επιβαρύνσεως ως φόρου, η οικεία φορολογική αρχή, ήτοι αυτή του τόπου εγκατάστασης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ως έχουσα την γενική αρμοδιότητα για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και διαθέτουσα τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ελεγκτικά όργανα, δύναται να προβεί, κατ΄ αρμοδιότητα, και σε φορολογικό έλεγχο, με αντικείμενο τη διαπίστωση της απόδοσης της επιβάρυνσης και, σε περίπτωση μη απόδοσης ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης, να προβεί στη συγκρότηση νομίμου τίτλου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.δ/τος 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και, εν συνεχεία, στην επιδίωξη είσπραξης με τη λήψη των προβλεπόμενων στο ίδιο νομοθέτημα αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην παρ. 23 της παρούσης.
3. Για την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη απόδοσης ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης του ως άνω οικονομικού βάρους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2523/1997, ενόψει της γενικής πρόβλεψης των άρθρων 1 και 3 του εν λόγω νόμου, τόσο για το πριν, όσο και για το μετά την 1-1-2014 χρονικό διάστημα και, όχι, του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Η δε διαδικασία επιβολής των κυρώσεων μετά από διενέργεια ελέγχου, είναι η προβλεπόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της υπ΄ αριθμ. 48680/5032/27.11.2012 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετέπειτα στις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της υπ. αριθμ. 3326/212/15.1.2015 (Β΄ 158/22.1.2015) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αντικατέστησε την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
4. Δεν τίθεται ζήτημα αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Ελληνικό Δημόσιο του πρόσθετου ειδικού τέλους εκπρόθεσμης προσκόμισης οχημάτων για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, καθόσον το ως άνω τέλος δεν εισπράττεται ως μέρος της αμοιβής από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αλλά, είτε με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, είτε με ειδικά έντυπα παραβόλων σε ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν βάσει της υπ. αριθμ. 1093246/5486/0016/2000 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που προσκομίζουν οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες των οχημάτων προκειμένου να διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 481