Εκτύπωση

Αθήνα 03/01/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1002

ΘΕΜΑ: 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014).

 

Σχετική και η ΠΟΛ 1157/15.07.2015

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4483/31.7.2017 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/24.12.2014 , με τις οποίες ορίζονται τα ακόλουθα:
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/2014 (Α΄270) προστίθενται εδάφια ως εξής: «οι ανωτέρω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές δεν επιβαρύνονται από τη ημερομηνία έκδοσης των σχετικών κοινών αποφάσεων του εδαφίου α΄ με προσαυξήσεις τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.4316/2014. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.»
Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι οι οφειλές στο ελληνικό δημόσιο δήμων και περιφερειών, οι οποίες συμψηφίζονται, δυνάμει κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με ποσά προερχόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω Κ.Υ.Α. με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.4316/2014, ήτοι 24.12.2014. Ποσά που έχουν εντωμεταξύ καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και εν γένει δεν αναζητούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 15.07.2015 εκδοθείσα εγκύκλιο ΠΟΛ 1157.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 943