Εκτύπωση

Αθήνα 15/12/2017
Αρ. πρωτ.: 2/90964


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης.


Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 1

 

Στην όγδοη παράγραφο του άρθρου 1 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα (Παράρτημα Β) ».

 

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 2

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

« - δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1. 5 00) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι 31.10.2017 δε ν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και

β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά , στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1 : 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).»

 

.

 

 

Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 3

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, σ τη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία , στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας , προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις ιδίως με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ , του ΕΦΚΑ , της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή περισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα» .

 

 

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

 

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 τροποποιούμενη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 24.11.2017.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :

Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων για μονογονεϊκά νοικοκυριά πριν και μετά την προσαύξηση κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα της κλίμακας ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας

Εισοδηματικά όρια μονογονεϊκών νοικοκυριών
Αριθμός Παιδιών 1η κατηγορία 2η κατηγορία 3η κατηγορία
Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά
1 6250 7500 8750 10500 11250 13500
2 7500 8750 10500 12250 13500 15750
3 8750 10000 12250 14000 15750 18000
4 10000 11250 14000 15750 18000 20250
5 11250 12500 15750 17500 20250 22500
6 12500 13750 17500 19250 22500 24750
7 13750 15000 19250 21000 24750 27000
8 15000 15000 21000 21000 27000 27000


 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 985