Εκτύπωση

Αθήνα 17/02/2017
Αρ. πρωτ.: 1025336


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α΄ Οι με αρ.ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ2016/31-05-2016 και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ2016/01-06-2016 ΕΔΥΟ, β΄ Η με αρ. ΔΕΦΚΦ 1000496 ΕΞ2017/03-01-2017 Ε.Δ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω α΄ σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες σας κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στους συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου, καθώς και της β΄ σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N.2960/2001 , κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»", σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τους νέους πρόσθετους εθνικούς κωδικούς φορολογίας για το φυσικό αέριο, των παρακάτω περιπτώσεων, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο υποσύστημα TARIC του Icisnet:

Α/Α

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΦΚ

1

1938

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση (περίπτωση ιζ΄, παρ.1, άρθρο 73, N.2960/2001 )"

0,30€/Gjoule

2

1939

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για λοιπούς καταναλωτές (περίπτωση ιζ΄, παρ.1, άρθρο 73, N.2960/2001)"

1,50€/Gjoule

3

1940

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη΄, παρ.1, άρθρο 73, N.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh) "

0,30€/Gjoule

4

1941

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη΄, παρ.1, άρθρο 73, N.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000Mwh)"

0,35€/Gjoule

5

1942

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη΄, παρ.1, άρθρο 73, N.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000Mwh)"

0,40€/Gjoule

6

1943

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη΄, παρ.1, άρθρο 73, Ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000Mwh)

0,45€/Gjoule

7

1944

"Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη΄, παρ.1, άρθρο 73, Ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) "

1,50€/Gjoule

Οι ως άνω πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας θα συμπληρώνονται κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ και εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2017. Για τις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση έως 31/12/2016, εφαρμόζονται οι εθνικοί κωδικοί φορολογίας «1921: φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης» και «1923: φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις».

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 1601