Εκτύπωση
Αθήνα 20/12/2016
Αρ. πρωτ.: 1180878

ΘΕΜΑ:
Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.
 
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, καταβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία και τη Δ.Δ.Υ.Υ.
Σε περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ICISnet και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών.
2. Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές, που ανέρχονται από τριακόσια ένα (301) ευρώ έως χίλια (1.000) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές.
3. Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές, που ανέρχονται μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.
 
 
Άρθρο 2
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών οι εξής περιπτώσεις και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών:

1. Η καταβολή των οφειλών βάση των ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγής.
2. Η καταβολή των οφειλών των Δ.Ε.Τ.Ε.
3. Η καταβολή των οφειλών που προκύπτουν από εκτελωνισμούς προϊόντων και εξοφλούνται με συμψηφισμό από επιστροφή Φ.Π.Α από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

 
 
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η εφαρμογή των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών από τους συναλλασσόμενους / οφειλέτες τίθεται σε εφαρμογή την 01/01/2017.
 
 
Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις

Καταργούνται οι Α.Υ.Ο υπ΄ αριθ. Τ.7726/2033/Α0019/11.11.1992 και υπ΄ αριθ. Τ. 2915/206/Α0019/16.06.2003 και κάθε αντίθετη με τις ανωτέρω διατάξεις, όσον αφορά το όριο πληρωμών στα Τελωνεία με μετρητά ή επιταγές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2016)
Εμφανίσεις: 1378