Εκτύπωση

Αθήνα 14/07/2015
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1127

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1066/2.4.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

i. Το ποσό των 100 ευρώ που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4 τροποποιείται σε (500) ευρώ.
ii. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στις λοιπές περιπτώσεις, η επιστροφή πραγματοποιείται μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη αιτιολόγηση, με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι της απόκλισης μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων της αίτησης επιστροφής και της κανονικής αξίας του ΥΠΑΑΤ, αξιολογήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου».

iii. Μετά την παράγραφο 8 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«Αιτήσεις προηγούμενων χρήσεων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της παρούσας αξιολογούνται για έλεγχο ή μη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2015)
Εμφανίσεις: 2759