Εκτύπωση

Αθήνα, 25 Nοεμβρίου 2003
Αριθμ. Πρωτ.:1106181/704/Α΄0013

ΠΟΛ.: 1127


ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση - τροποποίηση της 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α΄0013/ 01-04-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 477 Β΄/21-04-2003) «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής».

 
Α Π Ο Φ Α ΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :......

κ.λ.π.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 της ενότητας ΙΙ της 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α΄0013/01-04-2003 απόφασης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Στις υποθέσεις αυτές, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, πριν την διενέργεια του ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για την υπαγωγή του ή μη στην παρούσα ρύθμιση».

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιχείρησης, που εκμεταλλεύεται επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ή λεωφορείο δημόσιας χρήσης, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α΄0013/01-04-2003.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει σε υποθέσεις. για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης.-

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2003)
Εμφανίσεις: 5819