Εκτύπωση

Αθήνα 26/02/1997

ΥΠΟΙΚ. 1131294/2518/A0012

ΠΟΛ. 1069

 

Θέμα: Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων I.X.
 

ΣXET: α) η YΠOIK 1077241/1747/A0012/ΠOΛ. 1178/29.6.95 διαταγή μας β) η YΠOIK 1090880/941/0006/ΠOΛ. 1206/3.8.95 γ) η YΠOIK 1043050/979/A0012/ΠOΛ. 1118/8.4.96

Με αφορμή ερωτημάτων που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, που  πρέπει να χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να αποτιμήσετε το ύψος των ακαθάριστων εσόδων για τη  χορήγηση του αναφερομένου στην περίληψη του θέματος πιστοποιητικού στους αγρότες, που δεν  τηρούν βιβλία του K.B.Σ. και σε όσους διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές,  σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Οι οδηγίες, που σας δόθηκαν με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών α' και β'  αφορούσαν μόνο  τη χρήση του 1994 (οικονομικό έτος 1995).

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους αυτές, η χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού γινόταν με βάση  υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου, που υπέβαλε στην αρμόδια Δ.O.Y., με την  οποία δήλωνε τα ακαθάριστα έσοδά του, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα των σχετικών στοιχείων  του K.B.Σ. Οι δε αγρότες που πουλούν αποκλειστικά τα προϊόντα τους σε κινητές λαϊκές αγορές στην  υπεύθυνη δήλωση του N.1599/1986 ανέγραφαν τις ποσότητες, το είδος, καθώς και την αξία των προϊόντων τους, με βάση τις επίσημες τιμές που είχε καθορίσει το Υπουργείο Εμπορίου, στοιχεία που  έπρεπε ν' αποδεικνύονται από τα δελτία αποστολής των προϊόντων και το ημερολόγιο κίνησης  αυτοκινήτου των αγροτών.

2. Με την αριθ. 1043050/979/A0012/ΠOΛ. 1118/8.4.96 εγκύκλιο (σχετικό γ') σας πληροφορήσαμε  ότι, με την νέα διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 3 του ν. 2390/1996, (που αντικατέστησε την παρ. 5,  του άρθ. 42 του ν.2238/1994), παρέχεται η ευχέρεια στους φορολογούμενους που αποκτούν γεωργικό  εισόδημα (είτε αυτά είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι) και δεν τηρούν βιβλία του K.B.Σ.,  αλλά διαθέτουν μόνο στοιχεία (τιμολόγια πωλήσεων, εκκαθαρίσεις κ.λπ.) να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν, καθαρό γεωργικό εισόδημα (εκτός από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική  μέθοδο) και αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή με βάση την αξία παραγωγής  τους.

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να επιλέξει τον τρόπο δήλωσης  των ακαθάριστων εσόδων του, που κρίνει ότι τον συμφέρει, για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού  από τη Δ.O.Y., προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής  χρήσης.

Για την εφαρμογή του παραπάνω τρόπου ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει, πέραν από τα  στοιχεία του πίνακα IB' του εντύπου E3 "Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος"  και τα  στοιχεία του πίνακα IA' του ιδίου εντύπου, με τον τρόπο που ορίζεται στην παραπάνω εγκύκλιό μας  (σχετικό γ').

3. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο πίνακας IA' του εντύπου E3, δεν είναι δυνατή η  χορήγηση στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικού με βάση τα στοιχεία που κατέχει ή την αξία της  παραγωγής του, εκτός, αν αυτός υποβάλει προηγουμένως προς τούτο συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με συμπληρωμένα τα στοιχεία και τον πίνακα IA' του Εντύπου E3.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ 2001 και παλαιότερα
Εμφανίσεις: 5341