Εκτύπωση

Αθήνα 31/07/2006

Π.Κ. 96

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών επιχειρήσεων Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Ζυθοποιίας όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδoτημένoι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής


Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας και Ζυθοποιίας Ολόκληρης της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας και Ζυθοποιίας ολόκληρης της χώρας και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από. 1-1-2006, κατά ποσοστό 13% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τριετίες


Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι (9) εννέα τριετίες.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Επίδομα Γάμου


Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Επίδομα Προϊσταμένου


Στους αναφερόμενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες, πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις - πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 ευρώ το μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6


Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.
 

ΑΡΘΡΟ 7


Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγομένου ς στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.

 

ΑΡΘΡΟ 8


Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την παρούσα υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων και μισθών αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Λοιπές διατάξεις


Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 10


Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας αρχίζει την 1ηΙανουαρίου 2006.

Γονική Κατηγορία: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Κατηγορία: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2006
Εμφανίσεις: 3462