Εκτύπωση

Αθήνα 20/07/2006

Π.Κ. 89

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

 

Σήμερα στην Αθήνα την 11/07/2006, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Λάμπρου Σέμπου,
Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο, αφενός και.
Ο Σύνδεσμός Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων , νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Νικόλαο Γιαννέτο
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Τηλέμαχο Κατσικόπουλο, αφετέρου συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής


Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες στις επιχειρήσεις:

α) Υποκαμίσων και μαγιό, πιζάμες ασπρορούχων, γραβατών
β) Ετοίμων και επί παραγγελία ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων και γενικά οι απασχολούμενοι στην κατασκευή παντός είδους ενδύματος
γ) Πιλοποιίας και στρωματοποιίας

δ) Εφαπλωματοποιίας


ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την 20-7-2005 Σ.Σ.Ε. του ιματισμού κλπ., όπως αυτή συμπληρώθηκε-διορθώθηκε με την από 30-8-2005 Σ.Σ.Ε, α από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3,2% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό3,2%
Στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας επισυνάπτονται μισθολογικοί πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.
 

ΑΡΘΡΟ 3

Λοιπές ρυθμίσεις


Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ. ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και των προηγούμενων αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
 

ΑΡΘΡΟ 4

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης και διατήρησης συλλογικών ρυθμίσεων


1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.ΣΕ. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 20-7-2005 Σ.ΣΕ., όπως τροποποιήθηκε με την από 30-8-2005 Σ.Σ.Ε. καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (σ.σ.ε. ή δ.α.) κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
 

ΑΡΘΡΟ 5

Έναρξη ισχύος


Η παρούσα σ.σ.ε. ισχύει από 1.1.2006.
 


 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2006 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(ΣΣΕ-ΠΚΥΑ 89/20.7.2006)


Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΚΑΚΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

Α. Από 1.1.2006
 

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,57

0,00

2,96

29,57

32,53

3-6

29,57

1,48

2,96

31,05

34,01

6-9

29,57

2,96

2,96

32,53

35,49

9-12

29,57

4,44

2,96

34,01

36,97

12-15

29,57

5,91

2,96

35,48

38,44

15-35

29,57

7,39

2,96

36,96

39,92

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,52

0,00

3,05

30,52

33,57

3-6

30,52

1,53

3,05

32,05

35,10

6-9

30,52

3,05

3,05

33,57

36,62

9-12

30,52

4,58

3,05

35,10

38,15

12-15

30,52

6,10

3,05

36,62

39,67

15-35

30,52

7,63

3,05

38,15

41,20

2. ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΚΑΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Β΄ ΠΡΟΒΑΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,82

0,00

2,78

27,82

30,60

3-6

27,82

1,39

2,78

29,21

31,99

6-9

27,82

2,78

2,78

30,60

33,38

9-12

27,82

4,17

2,78

31,99

34,77

12-15

27,82

5,56

2,78

33,38

36,16

15-35

27,82

6,96

2,78

34,78

37,56

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,71

0,00

2,87

28,71

31,58

3-6

28,71

1,44

2,87

30,15

33,02

6-9

28,71

2,87

2,87

31,58

34,45

9-12

28,71

4,31

2,87

33,02

35,89

12-15

28,71

5,74

2,87

34,45

37,32

15-35

28,71

7,18

2,87

35,89

38,76

3. ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΤΣΕΠΕΣ, ΦΟΔΡΕΣ, ΜΑΝΙΚΙΑ Κ.ΛΠ.

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

26,82

0,00

2,68

26,82

29,50

3-6

26,82

1,34

2,68

28,16

30,84

6-9

26,82

2,68

2,68

29,50

32,18

9-12

26,82

4,02

2,68

30,84

33,52

12-15

26,82

5,36

2,68

32,18

34,86

15-35

26,82

6,71

2,68

33,53

36,21

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,68

0,00

2,77

27,68

30,45

3-6

27,68

1,38

2,77

29,06

31,83

6-9

27,68

2,77

2,77

30,45

33,22

9-12

27,68

4,15

2,77

31,83

34,60

12-15

27,68

5,54

2,77

33,22

35,99

15-35

27,68

6,92

2,77

34,60

37,37

4. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

812,40

0,00

81,24

812,40

893,64

3-6

812,40

40,62

81,24

853,02

934,26

6-9

812,40

81,24

81,24

893,64

974,88

9-12

812,40

121,86

81,24

934,26

1015,50

12-15

812,40

162,48

81,24

974,88

1056,12

15-35

812,40

203,10

81,24

1015,50

1096,74

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

838,40

0,00

83,84

838,40

922,24

3-6

838,40

41,92

83,84

880,32

964,16

6-9

838,40

83,84

83,84

922,24

1006,08

9-12

838,40

125,76

83,84

964,16

1048,00

12-15

838,40

167,68

83,84

1006,08

1089,92

15-35

838,40

209,60

83,84

1048,00

1131,84

ΙΙ. ΚΟΠΗ

 

1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΩΝ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

799,33

0,00

79,93

39,97

839,30

919,23

3-6

799,33

39,97

79,93

39,97

879,27

959,20

6-9

799,33

79,93

79,93

39,97

919,23

999,16

9-12

799,33

119,90

79,93

39,97

959,20

1039,13

12-15

799,33

159,87

79,93

39,97

999,17

1079,10

15-35

799,33

199,83

79,93

39,97

1039,13

1119,06

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

824,91

0,00

82,49

41,25

866,16

948,65

3-6

824,91

41,25

82,49

41,25

907,41

989,90

6-9

824,91

82,49

82,49

41,25

948,65

1031,14

9-12

824,91

123,74

82,49

41,25

989,90

1072,39

12-15

824,91

164,98

82,49

41,25

1031,14

1113,63

15-35

824,91

206,23

82,49

41,25

1072,39

1154,88

2. ΚΟΠΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

738,67

0,00

73,87

36,93

775,60

849,47

3-6

738,67

36,93

73,87

36,93

812,53

886,40

6-9

738,67

73,87

73,87

36,93

849,47

923,34

9-12

738,67

110,80

73,87

36,93

886,40

960,27

12-15

738,67

147,73

73,87

36,93

923,33

997,20

15-35

738,67

184,67

73,87

36,93

960,27

1034,14

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

762,31

0,00

76,23

38,12

800,43

876,66

3-6

762,31

38,12

76,23

38,12

838,55

914,78

6-9

762,31

76,23

76,23

38,12

876,66

952,89

9-12

762,31

114,35

76,23

38,12

914,78

991,01

12-15

762,31

152,46

76,23

38,12

952,89

1029,12

15-35

762,31

190,58

76,23

38,12

991,01

1067,24

3. ΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

678,00

0,00

67,80

33,90

711,90

779,70

3-6

678,00

33,90

67,80

33,90

745,80

813,60

6-9

678,00

67,80

67,80

33,90

779,70

847,50

9-12

678,00

101,70

67,80

33,90

813,60

881,40

12-15

678,00

135,60

67,80

33,90

847,50

915,30

15-35

678,00

169,50

67,80

33,90

881,40

949,20

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός μισθός

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

699,70

0,00

69,97

34,99

734,69

804,66

3-6

699,70

34,99

69,97

34,99

769,68

839,65

6-9

699,70

69,97

69,97

34,99

804,66

874,63

9-12

699,70

104,96

69,97

34,99

839,65

909,62

12-15

699,70

139,94

69,97

34,99

874,63

944,60

15-35

699,70

174,93

69,97

34,99

909,62

979,59

4. ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

26,95

0,00

2,70

26,95

29,65

26,95

3-6

26,95

1,35

2,70

28,30

31,00

26,95

6-9

26,95

2,70

2,70

29,65

32,35

26,95

9-12

26,95

4,04

2,70

30,99

33,69

26,95

12-15

26,95

5,39

2,70

32,34

35,04

26,95

15-35

26,95

6,74

2,70

33,69

36,39

26,95

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,81

0,00

2,78

27,81

30,59

27,81

3-6

27,81

1,39

2,78

29,20

31,98

27,81

6-9

27,81

2,78

2,78

30,59

33,37

27,81

9-12

27,81

4,17

2,78

31,98

34,76

27,81

12-15

27,81

5,56

2,78

33,37

36,15

27,81

15-35

27,81

6,95

2,78

34,76

37,54

27,81

5. ΒΟΗΘΟΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,72

0,00

2,77

27,72

30,49

27,72

3-6

27,72

1,39

2,77

29,11

31,88

27,72

6-9

27,72

2,77

2,77

30,49

33,26

27,72

9-12

27,72

4,16

2,77

31,88

34,65

27,72

12-15

27,72

5,54

2,77

33,26

36,03

27,72

15-35

27,72

6,93

2,77

34,65

37,42

27,72

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,61

0,00

2,86

28,61

31,47

28,61

3-6

28,61

1,43

2,86

30,04

32,90

28,61

6-9

28,61

2,86

2,86

31,47

34,33

28,61

9-12

28,61

4,29

2,86

32,90

35,76

28,61

12-15

28,61

5,72

2,86

34,33

37,19

28,61

15-35

28,61

7,15

2,86

35,76

38,62

28,61

ΙΙΙ. ΡΑΦΗ

 

1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΡΑΦΗΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,91

0,00

2,99

0,00

29,91

32,90

3-6

29,91

1,50

2,99

0,00

31,41

34,40

6-9

29,91

2,99

2,99

0,00

32,90

35,89

9-12

29,91

4,49

2,99

0,00

34,40

37,39

12-15

29,91

5,98

2,99

0,00

35,89

38,88

15-35

29,91

7,48

2,99

0,00

37,39

40,38

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,87

0,00

3,09

0,00

30,87

33,96

3-6

30,87

1,54

3,09

0,00

32,41

35,50

6-9

30,87

3,09

3,09

0,00

33,96

37,05

9-12

30,87

4,63

3,09

0,00

35,50

38,59

12-15

30,87

6,17

3,09

0,00

37,04

40,13

15-35

30,87

7,72

3,09

0,00

38,59

41,68

2. ΜΠΑΓΚΑΔΟΡΟΙ – ΜΑΝΙΚΑΔΕΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,57

0,00

2,96

0,00

29,57

32,53

3-6

29,57

1,48

2,96

0,00

31,05

34,01

6-9

29,57

2,96

2,96

0,00

32,53

35,49

9-12

29,57

4,44

2,96

0,00

34,01

36,97

12-15

29,57

5,91

2,96

0,00

35,48

38,44

15-35

29,57

7,39

2,96

0,00

36,96

39,92

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,52

0,00

3,05

0,00

30,52

33,57

3-6

30,52

1,53

3,05

0,00

32,05

35,10

6-9

30,52

3,05

3,05

0,00

33,57

36,62

9-12

30,52

4,58

3,05

0,00

35,10

38,15

12-15

30,52

6,10

3,05

0,00

36,62

39,67

15-35

30,52

7,63

3,05

0,00

38,15

41,20

3. ΓΑΖΩΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,80

0,00

2,78

0,00

28,69

30,58

3-6

27,80

1,39

2,78

0,00

29,19

31,97

6-9

27,80

2,78

2,78

0,00

30,58

33,36

9-12

27,80

4,17

2,78

0,00

31,97

34,75

12-15

27,80

5,56

2,78

0,00

33,36

36,14

15-35

27,80

6,95

2,78

0,00

34,75

37,53

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,69

0,00

2,87

0,00

28,69

31,56

3-6

28,69

1,43

2,87

0,00

30,12

32,99

6-9

28,69

2,87

2,87

0,00

31,56

34,43

9-12

28,69

4,30

2,87

0,00

32,99

35,86

12-15

28,69

5,74

2,87

0,00

34,43

37,30

15-35

28,69

7,17

2,87

0,00

35,86

38,73

4. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ, ΚΟΥΜΑΝΤΑΤΟΥΡΙΕΡΗΔΕΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,39

0,00

2,94

0,00

29,39

32,33

3-6

29,39

1,47

2,94

0,00

30,86

33,80

6-9

29,39

2,94

2,94

0,00

32,33

35,27

9-12

29,39

4,41

2,94

0,00

33,80

36,74

12-15

29,39

5,88

2,94

0,00

35,27

38,21

15-35

29,39

7,35

2,94

0,00

36,74

39,68

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,33

0,00

3,03

0,00

30,33

33,36

3-6

30,33

1,52

3,03

0,00

31,85

34,88

6-9

30,33

3,03

3,03

0,00

33,36

36,39

9-12

30,33

4,55

3,03

0,00

34,88

37,91

12-15

30,33

6,07

3,03

0,00

36,40

39,43

15-35

30,33

7,58

3,03

0,00

37,91

40,94

5. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,65

0,00

2,77

0,00

27,65

30,42

3-6

27,65

1,38

2,77

0,00

29,03

31,80

6-9

27,65

2,77

2,77

0,00

30,42

33,19

9-12

27,65

4,15

2,77

0,00

31,80

34,57

12-15

27,65

5,53

2,77

0,00

33,18

35,95

15-35

27,65

6,91

2,77

0,00

34,56

37,33

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,53

0,00

2,85

0,00

28,53

31,38

3-6

28,53

1,43

2,85

0,00

29,96

32,81

6-9

28,53

2,85

2,85

0,00

31,38

34,23

9-12

28,53

4,28

2,85

0,00

32,81

35,66

12-15

28,53

5,71

2,85

0,00

34,24

37,09

15-35

28,53

7,13

2,85

0,00

35,66

38,51

6. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Α. Από 1.1.2006

 

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,22

0,00

2,72

0,00

27,22

29,94

3-6

27,22

1,36

2,72

0,00

28,58

31,30

6-9

27,22

2,72

2,72

0,00

29,94

32,60

9-12

27,22

4,08

2,72

0,00

31,30

34,02

12-15

27,22

5,44

2,72

0,00

32,66

35,38

15-35

27,22

6,81

2,72

0,00

34,03

36,75

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,09

0,00

2,81

0,00

28,09

30,90

3-6

28,09

1,40

2,81

0,00

29,49

32,30

6-9

28,09

2,81

2,81

0,00

30,90

33,71

9-12

28,09

4,21

2,81

0,00

32,30

35,11

12-15

28,09

5,62

2,81

0,00

33,71

36,52

15-35

28,09

7,02

2,81

0,00

35,11

37,92

7. ΕΡΓΑΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

26,95

0,00

2,70

0,00

26,95

29,65

3-6

26,95

1,35

2,70

0,00

28,30

31,00

6-9

26,95

2,70

2,70

0,00

29,65

32,35

9-12

26,95

4,04

2,70

0,00

30,99

33,69

12-15

26,95

5,39

2,70

0,00

32,34

35,04

15-35

26,95

6,74

2,70

0,00

33,69

36,39

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,81

0,00

2,78

0,00

27,81

30,59

3-6

27,81

1,39

2,78

0,00

29,20

31,98

6-9

27,81

2,78

2,78

0,00

30,59

33,37

9-12

27,81

4,17

2,78

0,00

31,98

34,76

12-15

27,81

5,56

2,78

0,00

33,37

36,15

15-35

27,81

6,95

2,78

0,00

34,76

37,54

8. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

26,95

0,00

2,70

1,35

28,30

31,00

3-6

26,95

1,35

2,70

1,35

29,65

32,35

6-9

26,95

2,70

2,70

1,35

31,00

33,70

9-12

26,95

4,04

2,70

1,35

32,34

35,04

12-15

26,95

5,39

2,70

1,35

33,69

36,39

15-35

26,95

6,74

2,70

1,35

35,04

37,74

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

5%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,81

0,00

2,78

1,39

29,20

31,98

3-6

27,81

1,39

2,78

1,39

30,59

33,37

6-9

27,81

2,78

2,78

1,39

31,98

34,76

9-12

27,81

4,17

2,78

1,39

33,37

36,15

12-15

27,81

5,56

2,78

1,39

34,76

37,54

15-35

27,81

6,95

2,78

1,39

36,15

38,93

ΣΙΔΕΡΩΜΑ

 

9. ΠΡΕΣΣΑΔΟΡΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΙΣΣΕ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

10%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,12

0,00

2,81

2,81

30,93

33,74

3-6

28,12

1,41

2,81

2,81

32,34

35,15

6-9

28,12

2,81

2,81

2,81

33,74

36,55

9-12

28,12

4,22

2,81

2,81

35,15

37,96

12-15

28,12

5,62

2,81

2,81

36,55

39,36

15-35

28,12

7,03

2,81

2,81

37,96

40,77

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

10%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,02

0,00

2,90

2,90

31,92

34,82

3-6

29,02

1,45

2,90

2,90

33,37

36,27

6-9

29,02

2,90

2,90

2,90

34,82

37,72

9-12

29,02

4,35

2,90

2,90

36,27

39,17

12-15

29,02

5,80

2,90

2,90

37,72

40,62

15-35

29,02

7,26

2,90

2,90

39,18

42,08

10. ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

10%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,42

0,00

2,74

2,74

30,16

32,90

3-6

27,42

1,37

2,74

2,74

31,53

34,27

6-9

27,42

2,74

2,74

2,74

32,90

35,64

9-12

27,42

4,11

2,74

2,74

34,27

37,01

12-15

27,42

5,48

2,74

2,74

35,64

38,38

15-35

27,42

6,86

2,74

2,74

37,02

39,76

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

10%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,30

0,00

2,83

2,83

31,13

33,96

3-6

28,30

1,42

2,83

2,83

32,55

35,38

6-9

28,30

2,83

2,83

2,83

33,96

36,79

9-12

28,30

4,25

2,83

2,83

35,38

38,21

12-15

28,30

5,66

2,83

2,83

36,79

39,62

15-35

28,30

7,08

2,83

2,83

38,21

41,04

ΙV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΛΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

1. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,98

0,00

2,80

0,00

27,98

30,78

3-6

27,98

1,40

2,80

0,00

29,38

32,18

6-9

27,98

2,80

2,80

0,00

30,78

33,58

9-12

27,98

4,20

2,80

0,00

32,18

34,98

12-15

27,98

5,60

2,80

0,00

33,58

36,38

15-35

27,98

7,00

2,80

0,00

34,98

37,78

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,88

0,00

2,89

0,00

28,88

31,77

3-6

28,88

1,44

2,89

0,00

30,32

33,21

6-9

28,88

2,89

2,89

0,00

31,77

34,66

9-12

28,88

4,33

2,89

0,00

33,21

36,10

12-15

28,88

5,78

2,89

0,00

34,66

37,55

15-35

28,88

7,22

2,89

0,00

36,10

38,99

2. ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΠΛ.

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

26,82

0,00

2,68

0,00

26,82

29,50

3-6

26,82

1,34

2,68

0,00

28,16

30,84

6-9

26,82

2,68

2,68

0,00

29,50

32,18

9-12

26,82

4,02

2,68

0,00

30,84

33,52

12-15

26,82

5,36

2,68

0,00

32,18

34,86

15-35

26,82

6,71

2,68

0,00

33,53

36,21

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,68

0,00

2,77

0,00

27,68

30,45

3-6

27,68

1,38

2,77

0,00

29,06

31,83

6-9

27,68

2,77

2,77

0,00

30,45

33,22

9-12

27,68

4,15

2,77

0,00

31,83

34,60

12-15

27,68

5,54

2,77

0,00

33,22

35,99

15-35

27,68

6,92

2,77

0,00

34,60

37,37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

3. ΤΕΧΝΙΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,98

0,00

2,80

0,00

27,98

30,78

3-6

27,98

1,40

2,80

0,00

29,38

32,18

6-9

27,98

2,80

2,80

0,00

30,78

33,58

9-12

27,98

4,20

2,80

0,00

32,18

34,98

12-15

27,98

5,60

2,80

0,00

33,58

36,38

15-35

27,98

7,00

2,80

0,00

34,98

37,78

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,88

0,00

2,89

0,00

28,88

31,77

3-6

28,88

1,44

2,89

0,00

30,32

33,21

6-9

28,88

2,89

2,89

0,00

31,77

34,66

9-12

28,88

4,33

2,89

0,00

33,21

36,10

12-15

28,88

5,78

2,89

0,00

34,66

37,55

15-35

28,88

7,22

2,89

0,00

36,10

38,99

4. ΓΑΖΩΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ ΠΙΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΤΡΩΜΑΤ.

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

26,82

0,00

2,68

0,00

26,82

29,50

3-6

26,82

1,34

2,68

0,00

28,16

30,84

6-9

26,82

2,68

2,68

0,00

29,50

32,18

9-12

26,82

4,02

2,68

0,00

30,84

33,52

12-15

26,82

5,36

2,68

0,00

32,18

34,86

15-35

26,82

6,71

2,68

0,00

33,53

36,21

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,68

0,00

2,77

0,00

27,68

30,45

3-6

27,68

1,38

2,77

0,00

29,06

31,83

6-9

27,68

2,77

2,77

0,00

30,45

33,22

9-12

27,68

4,15

2,77

0,00

31,83

34,60

12-15

27,68

5,54

2,77

0,00

33,22

35,99

15-35

27,68

6,92

2,77

0,00

34,60

37,37

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑΣ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

27,71

0,00

2,77

0,00

27,71

30,48

3-6

27,71

1,39

2,77

0,00

29,10

31,87

6-9

27,71

2,77

2,77

0,00

30,48

33,25

9-12

27,71

4,16

2,77

0,00

31,87

34,64

12-15

27,71

5,54

2,77

0,00

33,25

36,02

15-35

27,71

6,93

2,77

0,00

34,64

37,41

Β. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό ημερομ.

Επίδομα

Σύνολο

Τριετίας

 

Γάμου

Ανθυγ.

0%

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,60

0,00

2,86

0,00

28,60

31,46

3-6

28,60

1,43

2,86

0,00

30,03

32,89

6-9

28,60

2,86

2,86

0,00

31,46

34,32

9-12

28,60

4,29

2,86

0,00

32,89

35,75

12-15

28,60

5,72

2,86

0,00

34,32

37,18

15-35

28,60

7,15

2,86

0,00

35,75

38,61


 

Γονική Κατηγορία: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Κατηγορία: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2006
Εμφανίσεις: 3450