Εκτύπωση

Αθήνα 1-6-2006

Π.Κ. 35


Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας 2006 των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας
 

Στην Αθήνα σήμερα, στις 16 Μάιου 2006, προσήλθαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Σολωμού 65, 104 32 Αθήναι οι παρακάτω υπογράφοντες:
Αφ΄ ενός,

 

1) Ηλιόπουλος Θεόδωρος Πρόεδρος και Παπαδημητρίου Αλέξανδρος Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Βιοτεχνικής ΄Ενωσης Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής Λυκούργου 10, 105 51 Αθήνα.
2) Ασημακόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Καποδιστρίου 24, 106 82- Αθήνα. Αφ΄ ετέρου,
3) Δρακόπουλος Δημήτρης Πρόεδρος και ο Γκογκάκης Αθανάσιος Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Τύπου κ΄ Βιομηχανίας Χάρτου
4) Χαρός Δημήτριος Πρόεδρος και Οικονόμου Νικόλαος Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων.
Ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω Σωματείων και εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μετά από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως φαίνεται στα βιβλία πρακτικών Δ.Σ., συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:

Αρθρο 1
Βασικά ημερομίσθια
 

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων στον κλάδο, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 αυξάνονται από την 01-01-2006 κατά ποσοστό 3% και από 01/07/2006 κατά ποσοστό 3,8% και διαμορφώνονται ως εξής:
 

 

Από 01/01/2006

Από 01/07/2006

α) εργάτης βιβλιοδετείου

29,18 Ευρώ

30,29 Ευρώ

β) βοηθός τεχνίτη

30,31 Ευρώ

31,46 Ευρώ

γ) τεχνίτης βιβλιοδέτης

34,04 Ευρώ

35,34 Ευρώ

δ) αρχιεργάτης

35,25 Eυpώ

36,59 Ευρώ

 

 

Αρθρο 2
Τριετίες

 

Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι 6 (έξι) τριετίες.
 

Αρθρο 3
Επίδομα γάμου

 

Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρω βασικών ημερομισθίων σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται. Επίσης το επίδομα χορηγείται σε διαζευγμένους ή ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας και σε άγαμους γονείς, οι οποίοι αναγνώρισαν τα τέκνα τους.
 

Αρθρο 4
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
 

Σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, αυτός δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το εικοσιεξαπλάσιο (26) του νόμιμου ημερομισθίου της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως τούτο καθορίζεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας.
 

Αρθρο 5
Ώρες εργασίας

 

Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40) , κατανεμόμενες σε πέντε (5) ημέρες εργασίας την εβδομάδα.
 

Αρθρο 6
Πέμπτη εβδομάδα αδείας - Επίδομα αδείας
 

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία έξη (6) χρόνων στον κλάδο της βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) χρόνων σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται, πρόσθετη άδεία ανάπαυσης τριών (3) εργασίμων ημερών κάθε χρόνο με αποδοχές, δηλαδή συνολικά άδεια ανάπαυσης είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών με αποδοχές και επίδομα αδείας δέκα πέντε (15) ημερομίσθια.
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) χρόνων στον κλάδο της βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται επίδομα αδείας ίσο με δεκαεπτά (17) ημερομίσθια.
 

Αρθρο 7
Αδεια γάμου και Γεννήσεως τέκνου

 

Εργαζόμενοι που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.
 

Αρθρο 8
Αδεια τοκετού - Θηλασμού & Φροντίδας παιδιού

 

α. Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
β. 1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β. 2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ΄ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
β. 3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ιδίους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
β. 4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούται και οι άγαμοι γονείς.
β. 5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 

Αρθρο 9
Ειδικότητες

 

Εργάτης Βιβλιοδετείου: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι στην αποπεράτωση και διεκπεραίωση βιβλιοδετικών εργασιών, τροφοδοσία μηχανών, εφοδιασμού υλικού, γενικά βοηθητικές εργασίες και χρήση ελαφρών βιβλιοδετικών μηχανών.
Γενικότερα εργάτες βιβλιοδετείου είναι όλοι οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική εργασία, εφόσον η εργασία αυτή δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 & 11 της παρούσας συμβάσέως.
 

Αρθρο 10
 

Τεχνίτης Βιβλιοδετείου: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη υπηρεσίας ως βοηθοί τεχνίτη και που εκτελούν εν όλω καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στη ρύθμιση και χειρισμό μιας ή και περισσότερων βιβλιοδετικών μηχανών, που έχουν σχέση με την κύρια παραγωγή της βιβλιοδεσίας, κατασκευή καλλιτεχνικών καλυμμάτων δια. χειρός, δια χειρός καλλιτεχνικών εκτυπώσεων του τίτλου και διακοσμητικών σχεδίων εγχρώμων, χρυσών ή αργυρών.
 

Αρθρο 11
 

Βοηθός Τεχνίτη : Χαρακτηρίζεται ως βοηθός τεχνίτη αυτός που υπό τις οδηγίες του τεχνίτη βιβλιοδέτη απασχολείται σε κάποια από τις εργασίες του άρθρου 10 της παρούσης, με σκοπό να γίνει τεχνίτης μετά από την πάροδο τριών ετών.
 

Αρθρο 12
 

Διευκρινίζεται ότι η αληθής έννοια των παραπάνω άρθρων 10 και 11 είναι ότι ο βοηθός τεχνίτη γίνεται, μετά την πάροδο τριετούς υπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή (του βοηθού τεχνίτη), ΤΕΧΝΙΤΗΣ, χωρίς να απαιτείται πέραν της συμπληρώσεως της τριετίας, καμία άλλη διατύπωση ή διαδικασία.
 

Αρθρο 13
Προϋπηρεσία

 

Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρμογή αυτής της συλλογικής ρύθμισης νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική ειδικότητα και σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική επιχείρηση, αποδεικνύεται δε με υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου κατά την πρόσληψη και με τα επικολληθέντα ένσημα του ΙΚΑ.
 

Αρθρο 14
Γενικές Διατάξεις

 

Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο σε μια επιχείρηση, απαγορεύεται η απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων χωρίς άδεια εργασίας.
 

Αρθρο 15
 

α- Οι εργαζόμενοι στις βιβλιοδετικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβαίνουν σε καμία ενέργεια εναντίον μέλους της ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΛΑΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για θέματα τα οποία άπτονται της παρούσας ή για άλλα παρεμφερή, προτού ενημερωθεί εγγράφως η ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια των παραπάνω μερών.
β- Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Α., ΤΑ.Τ.Τ.Α . μπορούν να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των εργαζομένων απότα τοπικό Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, της Ομοσπονδίας τύπου και Χάρτου ή της Γ.Σ.Ε.Ε.
 

Αρθρο 16
Εξαερισμός

 

Όλες οι κολλητικές εξαερισμό-κουβερτουριστικές μηχανές (θερμής κόλλας) απαιτείται να έχουν εξαερισμό.
 

Αρθρο 17
Προσαύξηση Νυκτερινού

 

Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται προσαύξηση 50% λόγω νυχτερινής απασχόλησης (από ώρα 22.00 έως 06.00 ).
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων (άρθρο 1) είναι υποχρεωτική η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος αποδοχών ανά μήνα από τις επιχειρήσεις.
 

Αρθρο 18
Ειδικότητες

 

Στην παρούσα υπάγονται, πέρα των ανωτέρω που αναφέρονται στα άρθρα 9 , 10 και 11 και οι εργατoτεχνίτες αμφοτέρων των φύλων, οι απασχολούμενοι σε βιβλιοδετικές εργασίες, ήτοι οι απασχολούμενοι με το δίπλωμα φύλλων δια χειρός, αποπεράτωση και δέσιμο μπλόκ, ντοσιέ, κλασέρ, σπιράλ, φακέλων εντύπων κ.λ.π.
 

Αρθρο 19
Φορτοεκφόρτωση Αυτοκινήτων
 

Οι φορτοεκφορτώσεις των αυτοκινήτων και γενικώς οι εξωτερικές μεταφορές δεν είναι μεταξύ των καθηκόντων των τεχνιτών βιβλιοδετών, των βοηθών τεχνιτών και των αρχιεργατών.
 

Αρθρο 20
Φόρμα εργασίας

 

Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται δύο (2) φόρμες ή στολές εργασίας, (1 Χειμωνιάτικη - 1 καλοκαιρινή) και ένα (1) ζεύγος υποδήματα ασφαλείας, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, αντικαθίστανται ετησίως και πρέπει να τα φέρουν απαραιτήτως οι εργαζόμενοι κατά τις ώρες απασχόλησής τους.
 

Αρθρο 21
Προσαύξηση Γραμμογράφων

 

Οι χρυσωτές μηχανής και χειρός και οι γραμμογράφοι θα λαμβάνουν 500 ml γάλα ημερησίως σε είδος και σε καμία περίπτωση σε χρήμα και 25% προσαύξηση στα ανωτέρω αναγραφόμενα ημερομίσθια.
 

Αρθρο 22
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
 

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις .της παρούσας εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται, αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση υποβάλλει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση ονομαστική κατάσταση των μελών της-μισθωτών της επιχείρησης, η οποία κατάσταση επίσης περιέχει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλεται να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.
Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με δήλωση τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
 

Αρθρο 23
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι θεσμικές ρυθμίσεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι οποίες σήμερα όσον αφορά ειδικά τις άδειες για ασθένεια εξαρτωμένων μελών και άδεια σπουδαστών και σχολικής παρακολούθησης έχουν ως ακολούθως:
 

α) Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

β) Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δυο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002+2003) .

γ) Αδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004+2005)

δ) Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζομένους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002+2003)

ε) Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004+2005)

στ) Στους σπουδαστές και μαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήμερες άδειες άνευ αποδοχών κατά την διάρκεια των εξετάσεών τους. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 άρθρο 7)

ζ) Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 άρθρο 10)

η) Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης, στον έναν από τους δύο γονείς με παιδί ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών. Δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια είναι με αποδοχές. (Νόμος 1483/84).

θ) Διάλειμμα Εργασίας
Σύμφωνα με όσα ορίζονται, στο άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99 (ΦΕΚ94 τ.Α΄ 1999), όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά την διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο Επιχείρησης, στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
 

 

Αρθρο 24
Συνδικαλιστική Αδεια
 

Το δικαίωμα λήψεως των αποδοχών, από τις προβλεπόμενες του άρθρο 17 παρ. 2 εδάφιο γ. του Ν. 1264/82 συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία μέλη των Προεδρείων (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα), των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων, συνδικαλιστικών, κλαδικών και Επιχειρησιακών Σωματείων, ορίζεται κατ, ανώτερο όριο σε 1,5 ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα, αφού προηγουμένως τα Σωματεία έχουν γνωστοποιήσει, εγγράφως, τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων στις εμπλεκόμενες Επιχειρήσεις και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστικούs φορείς.
 

Αρθρο 25
 

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που ισχύουν βάσει νόμων, διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, επιχειρησιακού εθίμου και πρακτικής ή βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006.