Εκτύπωση

Αθήνα 1-6-2006
Π.Κ. 33 


Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

 

Στην Αθήνα σήμερα 29/5/2006 οι υπογεγραμμένοι:
 


Α) Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της Αρ. Πρωτ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Οικονομικών
Β) Αναστάσιος Κορδάτος, Πρόεδρος και Δρακούλης Βουδικλάρης, Ειδικός Γραμματέας της «Δενδροανθοκηπουρικής. Ένωσης Ελλάδος», νόμιμα εξουσιοδοτημένοι δυνάμει του από 13.10.2005 αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του παραπάνω σωματείου,
συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρα: 
 

Αρθρο 1


Στην παρούσα υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Δενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδος» και απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
 

Αρθρο 2
 

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 παρ.2 και 28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003) «μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Πυροσβεστικών και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20-4-2005) και σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/7-4-2006).
 

Αρθρο 3
 

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 43/2003 Δ.Α. επίδομα από 1-1-2004, καταργείται και διατηρείται ως προσωπική διαφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3205/03 , όπως τροποποιήθηκε αυτό με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3336/2005 .
 

Αρθρο 4
 

Αντικείμενο της εργασίας των δενδροανθοκηπουρών είναι το φύτεμα δέντρων και φυτών, το πότισμα, κλάδεμα (λαμβάνοντας τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις) και ο ψεκασμός αυτών με φυτοφάρμακα και γενικά η εκτέλεση όλων των κηποτεχνικών εργασιών.
 

Αρθρο 5
 

Σε περίπτωση αδυναμίας των υποχρέων υπηρεσιών μέσα στις τακτές προθεσμίες να χορηγούνται τα είδη ένδυσης και υπόδυσης που προβλέπονται από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα τα μεν της θερινής περιόδου μέχρι 10η Μαΐου, τα δε της χειμερινής περιόδου μέχρι 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, καταβάλλεται ολόκληρη η αξία αυτών σε χρήμα με απόδοση λογαριασμού, εφαρμοζόμενες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 1876/90 .
 

Αρθρο 6
 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 25.5.2005 ΣΣΕ και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
 

Αρθρο 7
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει, από 1-1-2006.

Γονική Κατηγορία: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Κατηγορία: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2006
Εμφανίσεις: 2417