Εκτύπωση

Αθήνα 24/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1013162/830/0016
ΠΟΛ. 1028

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

 

Μετά από ερωτήματα που μας ετέθησαν από Δ.Ο.Υ. και για ενιαία αντιμετώπιση σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1) Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος:

 

α) γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα.,

β) δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου.

2) Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, τουλάχιστον επί δίμηνον, που αναφέρεται στην ΠΟΛ.1155/2004, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο).
3) Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες.
Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά. (Σχετικά έγγραφα Υπουργείου Εθ. Παιδείας και Θρησ/των Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήματος Β’ αριθ.Φ5/Β3/ 08.02.2005 και Δ/νσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτ. Εκπαίδευσης, Τμήματος Δ’ Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας αριθ.11799/Ε5/ 04.02.2005).
4) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004) [δηλαδή η εξαίρεση από τον υπολογισμό των 200 τ.μ., των κατοικιών ή διαμερισμάτων που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α)], να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
5) Διευκρινίζεται ότι οι κάτοικοι Κύπρου για την απόδειξη της κυριότητας ή μη κατοικίας, θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή όπως π.χ. δημοτική, κοινοτική.
6) Σύμφωνα με το έγγραφο Φ5/17682/Β3/18.02.2005 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των Δ/νσης Σπουδών και Φοιτ. Μέριμνας οι Κύπριοι, καθώς και οι προερχόμενοι από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης φοιτητές ή σπουδαστές δικαιούνται να λαμβάνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανεξαρτήτως από τον τρόπο εισαγωγής τους, εάν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγησή του.
7) Χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης έως και σήμερα είναι οι εξής: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5626