Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 24/10/2011
Αρ. πρωτ.: 5043141


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. ΑΥΟ ΔΕΦΚ Α 5042638/13.10.2011 αναφορικά με την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994..

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΑΥΟ ΔΕΦΚ Α 5042638/13.10.2011 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού».
Η εν λόγω ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2283/Β'/13.10.2011.
1. Στο κεφάλαιο Α' της ανωτέρω ΑΥΟ καθορίζεται η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια. Ειδικότερα ορίζεται η υποχρέωση των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης τις κινήσεις πώλησης που αφορούν τη χρήση πετρελαίου κίνησης για σκοπούς θέρμανσης.
Στο κεφάλαιο Β' καθορίζεται η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα που στεγάζονται σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα. Τα ως άνω πρόσωπα κατά την χειμερινή περίοδο, προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης με τον χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ και καταβάλλουν τη διαφορά μεταξύ του υψηλού και του χαμηλού συντελεστή ΕΦΚ καθώς και του ΦΠΑ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Στο ίδιο άρθρο ορίζονται και οι υποχρεώσεις των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων κατά την πώληση του πετρελαίου θέρμανσης με χαμηλό συντελεστή.
2. Όπως ρητά προκύπτει από τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 36 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-11) και του άρθρου 1 της Απόφασης, δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση παραλαβής πετρελαίου κίνησης τα πρόσωπα της παραγρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/94, δηλαδή τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. Ως εκ τούτου οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Νομαρχίες, Δημόσια Νοσοκομεία, Δημόσια Σχολεία, Εκκλησίες, Επιμελητήρια, Σχολικές επιτροπές, Δήμοι, Ιδρύματα και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, δικαιούνται να αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης με χαμηλή τιμή.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4370