Εκτύπωση

Αθήνα 01/11/2005
Αρ. Πρωτ.: 
1106910

ΠΟΛ. 1138
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2005 - 2006
 

Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2005 - 2006, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους της περιφέρειας σας.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ 112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του Ν. 1402/1983, σας δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο μας Σ. 4309/159/ΕEΚ. 19/1.12.1983.
Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος του 2005 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις Τοπικές ΔΟΥ κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή.
Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από το βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.
Τέλος, με την εγκύκλιο μας 1071576/525/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1106 σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του λαδιού κατά κιλό, με βάση την οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο η πιο πάνω εισφορά δακοκτονίας, για το ελαιοκομικό έτος 2005 - 2006, και όχι οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.
 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5881