Εκτύπωση

Αθήνα 2/08/2011
Αρ. πρωτ.: 5031360

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο για την απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές - ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας και οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Η υπ' αριθμ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ. 1338/ 30.12.1996 Α.Υ.Ο σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές -ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους τροποποιείται, ως ακολούθως:


Άρθρο 1


Στην περίπτωση 2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1338/1996 Α.Υ.Ο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«O όρος «προσωπικές αποσκευές» αφορά είδη που μεταφέρονται στον αποθηκευτικό χώρο ενός επιβατικού οχήματος ή είδη που μεταφέρονται στον αποθηκευτικό χώρο οχημάτων μεταφοράς προσώπων προς εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά, σε περιπτώσεις που η αναχώρηση των αγοραστών - ταξιδιωτών από την Ελλάδα προς τρίτη χώρα πραγματοποιείται με οχήματα μεταφοράς προσώπων».

Η περίπτωση 3 της παραγράφου Β του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1338/1996 Α.Υ.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Τα είδη που μεταφέρονται από αγοραστές - ταξιδιώτες με φορτωτικά έγγραφα ή λοιπά συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία μεταφοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς (οδική, αεροπορική, θαλάσσια), καθώς και τα είδη που μεταφέρονται με επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής.

Η περίπτωση 3 της παραγράφου Β του άρθρου 2 αναριθμείται σε περίπτωση 4.


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4264