Εκτύπωση

Αθήνα 4/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1001908/56
ΠΟΛ. 1003

 

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά Χορήγησης ΑΦΜ σε Αλλoδαπά Νομικά Πρόσώπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν, επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή ομόλογα.

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί, στην Υπηρεσία μας από εκπρoσώπoυς αλλοδαπών Νομικών Προσώπων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Με τις διατάξεις της 1027411/842/ΔM/26-2-98 (ΦEK 193/Β) AΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν. 2515/97 , καθιερώνεται μεταξύ άλλων (άρθρα 2 & 3) η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης βάσει των διατάξεων του Ν. 2238/94 καθώς και η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ των υπόχρεων σε όλες τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν επιστροφή φόρου από καταθέσεις η από ομόλογα. υποχρεούνται να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τη χορήγηση ΑΦΜ σε Νομικά Πρόσωπα είναι εκτός των άλλων και η προσκόμιση του συστατικού τους εγγράφου θεωρημένα από αρμόδια Αρχή.
Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, παρατηρήθηκε αδυναμία προσκόμισης των καταστατικών εγγράφων ιδίως από Αλλοδαπά Νομικό Πρόσωπα όπως Τράπεζες, Όμιλοι Εταιρειών, Πολυεθνικές λόγω του μεγάλου αριθμού των σελίδων αυτών ή του απόρρητου της δημοσιότητας τους, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβλήματα στη απόδοση του ΑΦΜ και κατά συνέπεια στις συναλλαγές τους με τις Δ.Ο.Υ.
Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος και δεδομένου ότι στόχος του Υπουργείου μας είναι η απλούστευση των διαδικασιών προς εξυπηρέτηση του πολίτη, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:
Οι αλλοδαπές εταιρείες που αιτούνται τη χορήγηση ΑΦΜ, προκειμένου να μεταβιβάσουν μετοχές ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας ή να ζητήσουν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή από ομόλογα, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν το συστατικό τους έγγραφο, στη Δ.Ο.Υ. Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων οι αλλoδαπές εταιρείες πρέπει να προσκομίζουν μόνο , πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας έδρας τους; από τo οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι στοιχεία ταυτότητας των συγκεκριμένων αλλoδαπών Νομικών Προσώπων μπορούν να αντληθούν τόσο από τα ανωτέρω έγγραφα, όσο και από το σχετικό ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα, με τις κείμενες διατάξεις.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 7432