Εκτύπωση

Αθήνα 7/03/2008
Αρ. Πρωτ.: 1030257/1565/250/Β0014

ΠΟΛ. 1055

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), που ισχύει για το έτος 2008.

 

Σας κοινοποιούμε, στην ελληνική και αγγλική γλωσσική έκδοση, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από Φ.Π.Α., τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344 παράγραφος 1, σημείο 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό), αντίστοιχη διάταξη εσωτερικού δικαίου, άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), που ισχύει για το έτος 2008. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τεύχος C 286/28.11.2007.
Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του καταλόγου, ένα νόμισμα μπορεί να απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. έστω και αν δεν αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο, εφόσον πληροί καθαυτό τα κριτήρια για την απαλλαγή που θεσπίζονται στην οδηγία Φ.Π.Α. (Η αντίστοιχη διάταξη για τα κριτήρια στο εσωτερικό δίκαιο ετέθη με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 47, Κώδικα Φ.Π.Α.).
Τέλος, σημειώνεται ότι σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού, άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), έχουν εκδοθεί οι:

α) ΑΥΟ 1058189/4454/335/ΠΟΛ.1193/0014Β/9.7.2002 (ΦΕΚ 932/Β/23.7.2002),

β) ΑΥΟΟ Δ.1829/1124/28.11.2006(ΦΕΚ 1851/Β/21.12.2006), και

γ) η εγκύκλιος Δ. 47/24/19.1.2007.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5457