Εκτύπωση

Αθήνα 24/10/2005
Αρ. Πρωτ.:  1099982/735/0015

ΠΟΛ. 1134
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2004, από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1191 τΒ΄/26.8.2005) ορίζεται ότι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής δηλαδή από τις 26.8.2005 και μετά, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του έτους 2004 (εμπρόθεσμες), υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους (συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.),αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ή μέσω των ΚΕΠ, προσκομιζόμενες σ΄ αυτά σε ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτα) ή σε χειρόγραφη – έντυπη μορφή μέχρι 10 συνολικά καταχωρήσεις (πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων) ή μέσω Δ.Ο.Υ. μόνο με ηλεκτρομαγνητικό μέσο (δισκέτα), ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
Κατ΄ εξαίρεση των προαναφερόμενων και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, λόγω της αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., περισσότερων της μιας αρχικών καταστάσεων (ανά μονάδα ή υπηρεσία) η υποβολή από τα ανωτέρω πρόσωπα των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του ημερολογιακού έτους 2004, θα γίνεται υποχρεωτικά μόνο μέσω των Δ.Ο.Υ., προσκομιζόμενες σ΄ αυτές σε ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτα) και οι οποίες θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2005, ανεξάρτητα από το αριθμητικό νούμερο που λήγει ο Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου υποβολής παρέχονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

Η καταχώρηση από τις Δ.Ο.Υ. θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ» του 4007486/1782/0030 εγγράφου οδηγιών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) με ημερομηνία 04/07/2005 και θέμα «Οδηγίες Παραλαβής συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 για το έτος 2004 με μαγνητικά μέσα».

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 8738