Εκτύπωση

Αθήνα, 27/11/2002
Αρ.Πρωτ 1095216/1930/A0012
ΠΟΛ :1262
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των AYO, 1097441/278/7668/0014/ΠOΛ. 1242/ 19.10.2001 και 1028679/558/A0012/ΠOΛ. 1109/26.3.2002, σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999
 


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

Αποφασίζουμε

 

Οι αποφάσεις 1097441/5278/7668/0014/ΠOΛ. 1242/19.10.2001 και 1028679/558/A0012/ΠOΛ. 1109/26.3.2002 τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

"Στις πραγματικές δαπάνες, ως προσδιοριστικός παράγοντας, δεν συμπεριλαμβάνεται το μέρος της αμοιβής και της εργοδοτικής εισφοράς που βαρύνει τον εργοδότη στην περίπτωση πρόσληψης πρακτικά ασκούμενων μαθητών των Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθητείας του O.A.E.Δ. που ιδρύθηκαν με το από 6.6.1952 B.Δ. "Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6528