Εκτύπωση

Αθήνα 29/12/2021
Αρ. πρωτ.:
Α. 1262

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων" (Β΄ 196).

 

1. Προστίθεται νέο εδάφιο, μετά το πρώτο εδάφιο της περ. η της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β΄ 196) απόφασης και η περ. η διαμορφώνεται ως εξής:

«η) Το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (Α6β), που εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, υπογράφεται από τον Υπάλληλο του Τμήματος, τον Προϊστάμενο Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. / του Ελεγκτικού Κέντρου και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η χρήση του περιορίζεται στις περιπτώσεις κεντρικά εκδοθέντων και εκκαθαρισμένων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) που εξοφλούνται συμψηφιστικά κεντρικά ή από τη Δ.Ο.Υ. ή συμψηφιστικά και με εντολή μεταφοράς, σε περίπτωση που το συμψηφισθέν ποσό υπολείπεται του προς επιστροφή ποσού και η επιστροφή εξοφλείται κεντρικά.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».

2. Το υπόδειγμα της υπό στοιχεία Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ 1145903 ΕΞ 2015/29.10.2015 (Β΄ 2521) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτό προστέθηκε στην υπό στοιχεία 1027320/678/000Β/24-2-1998 απόφαση, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β΄ 196) απόφαση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 213