Εκτύπωση

Αθήνα 01/06/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1122

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149), όπως ισχύει.

 

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 2149), τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.


Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.11 Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς
20.59.59.03 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
27.90.11.01 Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
29.10.24.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01 Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.92.20.01 Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους
30.92.30.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια
46.12.13.21 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.18.19.09 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.49.39.31 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.75.12.73 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.42.13 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.49.84 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές
47.54.54.43 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
77.40.19.02 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
86.90.19.13 Υπηρεσίες οστικής υγείας
86.90.19.14 Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας

 

 

 

Άρθρο 2
Κατάργηση παλαιών Κ.Α.Δ.


Καταργούνται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.07 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς
10.89.19.01 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.17.11.28 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.38.29.29 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.29.24.36 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
82.99.19.08 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)
82.99.19.09 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία αντικατάστασης των καταργούμενων Κ.Α.Δ.


Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο δραστηριότητες από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι καταργούνται, η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί, με κεντρικές διαδικασίες, σε αντικατάστασή τους με τον αντίστοιχο νέο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που προστίθεται με την παρούσα απόφαση ή τον ήδη υπάρχοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως εξής:

Καταργούμενος Κ.Α.Δ.

Αντικαθίσταται με τον νέο Κ.Α.Δ.

Αντικαθίσταται με τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.Δ.

10.89.19.01

20.59.59.03

-

46.17.11.28

46.12.13.21

-

46.38.29.29

46.75.12.73

-

47.29.24.36

47.52.42.13

-

82.99.19.09

77.40.19.02

-

01.62.10.07

-

96.09.11.04

82.99.19.08

-

77.40.19.01

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού των φορολογουμένων στο TAXISnet.
 

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
Η διαδικασία του άρθρου 3 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 21/6/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 240