Εκτύπωση

Αθήνα 19/05/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1107

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/ 12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690), Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) και Α. 1181/24.7.2020 (Β’ 3271), όμοιες αποφάσεις.

 

Άρθρο 1

 

1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως ακολούθως:

«5. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2021, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 τουν. 4428/2016, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1, 2, 3και 4 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2020, με την προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2020 και του έτους 2019, αναλόγως της περίπτωσης:

α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην Ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα αναφορικά με πληροφορίες έτους 2019 αναφορικά με πληροφορίες έτους 2020
1 Κόστα Ρίκα Costa Rica Χ Χ
2 Κουρασάο Curaçao Χ Χ
3 Γιβραλτάρ Gibraltar Χ  
4 Γρενάδα Grenada Χ  
5 Περού Peru Χ Χ
6 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Χ  

2. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

α. Το σημείο Ε’ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2020:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ του παρόντος άρθρου και προστίθεται η ακόλουθη Δικαιοδοσία:

Πίνακας E’

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα
 Περού Peru

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Ε’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2020.

β. Μετά το σημείο Ε’ του άρθρου 2 προστίθεται σημείο ΣΤ’, ως εξής:

«ΣΤ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2021:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ του παρόντος άρθρου.

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο ΣΤ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 613