Εκτύπωση

Αθήνα 18/01/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1286/23-12-20 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, για το έτος 2021».

 

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή η εν θέματι Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ5976/Β ́/31-12-2020 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ:Ω2ΑΩ46ΜΠ3Ζ-ΓΓΗ.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκε ότι εξαιρετικά γα το έτος 2021 στους καταναλωτές φυσικού αερίου της περ. ιη ́ του άρθρου 73, του ν. 2960/2001 των οποίων η κατανάλωσή τους μειώθηκε κατά το έτος 2020 τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021, κατ ́ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. Α.1218/2019 (Β ́2264) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του ως άνω συντελεστή ΕΦΚ, με βάση την ετήσια κατανάλωση που πραγματοποίησαν το έτος 2019.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της εν λόγω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ προβλέπεται η σχετική διαδικασία για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης, ανά περίπτωση δικαιούχου καταναλωτή φυσικού αερίου.

Οι διανομείς ή αναδιανομείς προσαρμόζουν την τιμολόγησή τους λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και υποβάλλουν τις σχετικές Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. για τις παραδόσεις προς κατανάλωση έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.2960/2001.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα στην αριθμ. Α.1218/2019 (Β ́2264) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 242