Εκτύπωση

Αθήνα 09/10/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1224

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα-Έξοδα” και “Δικαστικών Ενεργειών” του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)» (Β΄ 196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ι. Ο τίτλος της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β ́ 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται, ως εξής:

«Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων».

II. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β ́ 196) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Συμπληρώνουμε την παρ. 1, με την προσθήκη περίπτωσης, με Α/Α (17), ονομασία εντύπου «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΦΕΚ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α6δ».

β) Συμπληρώνουμε την παρ. 2, με την προσθήκη περ. ι), ως εξής:

«ι) Το έντυπο “ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΦΕΚ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ” (Α6δ), που εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ./του Ελεγκτικού Κέντρου και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.».

III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β ́ 196) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 628