Εκτύπωση

Αθήνα 09/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2082

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ.239/2019 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2810/2000 και του άρθρου 23 του Ν.4384/2016.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθ. 239/2019 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. , που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, το αποθεματικό που σχηματίσθηκε από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2810/2000 και του άρθρου 23 του Ν.4384/2016, υπάγεται στην εξαιρετική φορολογική μεταχείριση που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.4 και 13 του άρθρου 35 του Ν.2810/2000 , της παρ.16 του άρθρου 15 του Ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του Ν.4384/2016 και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994 και επομένως, δεν εμπίπτει στη φορολόγηση, την οποία προβλέπει η διάταξη της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013.

Ομοίως, δεν εμπίπτει στη φορολόγηση την οποία προβλέπει η τελευταία αυτή διάταξη ούτε το μέρος του πλεονάσματος που διανέμεται στα μέλη του συνεταιρισμού είτε αυτό καταβάλλεται στα μέλη είτε διατηρείται ως εξατομικευμένη κατάθεση στον συνεταιρισμό και επομένως αυτό φορολογείται μόνο στο εισόδημα των μελών του συνεταιρισμού και όχι στο εισόδημα του νομικού προσώπου του συνεταιρισμού.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1216